2010, ഡിസംബർ 25, ശനിയാഴ്‌ച

LOVE..


നിന്‍റെ സ്നേഹം നഷ്ട്ടപെടുത്തിയ ഞാന്‍ വിഡ്ഢിയാണെന്ന് അവള്‍ പറഞ്ഞത് എന്തിനായിരുന്നു...?
നഷ്ടമാകുമ്പോള്‍ ആണ് സ്നേഹത്തിന്‍റെ വില മനസിലാവുന്നത്...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.