2010, ഡിസംബർ 25, ശനിയാഴ്‌ച

വാടിവീണ...

വിരിഞ്ഞു നില്‍കുന്ന പൂവിനെ നോക്കി ആരും കുറ്റം പറയാറില്ല..
വാടിവീണ പൂവിനെ നോക്കി ആരും നെടുവീര്‍പ്പ് ഇടാറുമില്ല..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.