2010, ഡിസംബർ 25, ശനിയാഴ്‌ച

എനിക്കറിയില്ല.. ഏന്തിനാണ് നാം തമ്മില്‍ കണ്ടതെന്ന്...

എനിക്കറിയില്ല.. ഏന്തിനാണ് നാം തമ്മില്‍ കണ്ടതെന്ന്...
എനിക്കറിയില്ല.. ഏന്തിനാണ് നാം തമ്മില്‍ മിണ്ടിയതെന്ന്...
എനിക്കറിയില്ല.. ഏന്തിനാണ് നാം തമ്മില്‍ ഇണങ്ങിയതെന്ന്...
എനിക്കറിയില്ല.. ഏന്തിനാണ് നാം തമ്മില്‍ ഒടുവില്‍ പിണങ്ങാതെ പിരിഞ്ഞതെന്ന്..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.