2015, ഫെബ്രുവരി 10, ചൊവ്വാഴ്ച

ബാല്യം...

എന്റെ കുറിഞ്ഞി പൂച്ചേ..
ഞാൻ കട്ടുകാരിയ തേങ്ങാ മുറിക്കും,
അന്ന് - നിന്നെയല്ലോ പഴിചാരി മുങ്ങിയേ...

2015, ഫെബ്രുവരി 3, ചൊവ്വാഴ്ച

ഓർമ്മകളുടെ ഒറ്റവരി പാത..

ഇവിടെവിടെയോ വീണുപോയൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് ..
പിന്നെപ്പൊഴോ ഒക്കെ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും
പിടിതരാതലയുന്ന ആ കുറുമ്പ് കാലത്തിന്റെ
നിറമുള്ള ഓർമ്മ..