2015, ഫെബ്രുവരി 3, ചൊവ്വാഴ്ച

ഓർമ്മകളുടെ ഒറ്റവരി പാത..

ഇവിടെവിടെയോ വീണുപോയൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് ..
പിന്നെപ്പൊഴോ ഒക്കെ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും
പിടിതരാതലയുന്ന ആ കുറുമ്പ് കാലത്തിന്റെ
നിറമുള്ള ഓർമ്മ..

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.