2015, ഓഗസ്റ്റ് 15, ശനിയാഴ്‌ച

ബലികാക്കകൾ

ഉണ്ടുനിറഞ്ഞ
ബലികാക്കകൾക്കൊപ്പം,
കാത്തിരുന്നിട്ടും കാണാഞ്ഞ് -
കണ്ണ് നിറഞ്ഞ ബലികാക്കകളും
തിരികേ മടങ്ങിയിരിക്കും..