2015, മാർച്ച് 20, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സത്യങ്ങൾ

കള്ളങ്ങളോട് പൊരുതിതോറ്റ ചില സത്യങ്ങൾ
എന്റെയുള്ളിൽ വിലപിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ട്.

2015, മാർച്ച് 17, ചൊവ്വാഴ്ച

പാഠം പഠിക്കാനും ഒരു പാഠം വേണം.

കോഴി സൂക്ഷ്മതയോടിട്ട മുട്ട,
ഞാനെടുതപ്പോൾ വഴുതിവീണുടഞ്ഞു പോയ്‌..
എത്ര അലസനാണ് ഞാനിന്നും..!!

2015, മാർച്ച് 2, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആത്മാവ്

ദേഹം പണ്ടേ വെടിഞ്ഞൊരു ആത്മാവുണ്ടെനിക്ക്.
മരണം വന്ന് വിളിച്ചാലും,
അറിയാതിവിടൊക്കെതന്നെ
അലയുന്നുണ്ടാവും വീണ്ടും.