2015, മാർച്ച് 17, ചൊവ്വാഴ്ച

പാഠം പഠിക്കാനും ഒരു പാഠം വേണം.

കോഴി സൂക്ഷ്മതയോടിട്ട മുട്ട,
ഞാനെടുതപ്പോൾ വഴുതിവീണുടഞ്ഞു പോയ്‌..
എത്ര അലസനാണ് ഞാനിന്നും..!!

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.