2015, മാർച്ച് 20, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സത്യങ്ങൾ

കള്ളങ്ങളോട് പൊരുതിതോറ്റ ചില സത്യങ്ങൾ
എന്റെയുള്ളിൽ വിലപിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ട്.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.