2021, ഓഗസ്റ്റ് 24, ചൊവ്വാഴ്ച

അന്ത്യചുംബനം

 

കുട്ടിക്കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുത്ത
ചക്കര ഉമ്മകൾക്ക് പകരമൊന്നു തിരിച്ചു കിട്ടാൻ
വാർദ്ധക്യം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരാറുണ്ട്
പല മാതാപിതാക്കൾക്കും.