2021, ഓഗസ്റ്റ് 24, ചൊവ്വാഴ്ച

അന്ത്യചുംബനം

 

കുട്ടിക്കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുത്ത
ചക്കര ഉമ്മകൾക്ക് പകരമൊന്നു തിരിച്ചു കിട്ടാൻ
വാർദ്ധക്യം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരാറുണ്ട്
പല മാതാപിതാക്കൾക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.