2019, ഡിസംബർ 13, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സിദ്ധനല്ല ഞാൻ ബുദ്ധനുമല്ല.,
കേവലം പച്ചയായൊരു മർത്യനല്ലോ..
------------------------------------------------------------------

മരിച്ചവർക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്; ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ മരിച്ചവരും.