2019, ഡിസംബർ 13, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സിദ്ധനല്ല ഞാൻ ബുദ്ധനുമല്ല.,
കേവലം പച്ചയായൊരു മർത്യനല്ലോ..
------------------------------------------------------------------

മരിച്ചവർക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഉണ്ട്; ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ മരിച്ചവരും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.