2020, ഓഗസ്റ്റ് 19, ബുധനാഴ്‌ച

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിഴലുകൾ

ഒരിക്കൽ കുറേ നിഴലുകൾ കണ്ടുമുട്ടി.
അവർ പരസ്പ്പരം ചോദിച്ചു; 'നിങ്ങളുടെ സ്വരൂപങ്ങൾ എവിടെ.!!?'
അവർ നോക്കിയപ്പോൾ തങ്ങളിൽ ആർക്കും സ്വരൂപങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടില്ല. അവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു; സ്നേഹിതരേ നമുക്ക് രൂപങ്ങൾ ഇല്ല. കാരണം, നമ്മൾ മരിച്ചവരുടെ നിഴലുകൾആണ്; ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിഴലുകൾ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.