2015, ഫെബ്രുവരി 10, ചൊവ്വാഴ്ച

ബാല്യം...

എന്റെ കുറിഞ്ഞി പൂച്ചേ..
ഞാൻ കട്ടുകാരിയ തേങ്ങാ മുറിക്കും,
അന്ന് - നിന്നെയല്ലോ പഴിചാരി മുങ്ങിയേ...

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.