2010, ഡിസംബർ 25, ശനിയാഴ്‌ച

കൂട്ടില്‍ നിന്നും പറക്കുവാന്‍ മറന്നുപോയ...

കൂട്ടില്‍ നിന്നും പറക്കുവാന്‍ മറന്നുപോയ കിളികളുണ്ടായിരുന്നു ആ വലിയ മരത്തില്‍..
ചിറകുണ്ടായിട്ടും എന്തേ അവര്‍ പറക്കാതിരിക്കുന്നു... ?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.