2010, ഡിസംബർ 25, ശനിയാഴ്‌ച

കണ്ണുകള്‍

ഉള്ളി അരിയുവാന്‍ എനിക്ക് ഇഷ്ട്ടമാണ് ..
അങ്ങിനെ ഏങ്കിലും കണ്ണുകള്‍ ഒന്ന് നനയുമല്ലോ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.