2010, ഡിസംബർ 25, ശനിയാഴ്‌ച

കാലം എന്നില്‍ നൊമ്പരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു..

കാലം എന്നില്‍ നൊമ്പരങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു..

ഇനി ശൂന്യമായ മനസ്സ് മാത്രം എനിക്ക് ഒപ്പം..

ഒരു ഗുഡ് ബൈ പറയാന്‍ മാത്രമുള്ള മടങ്ങിവരവ്..

അത് ഉടനെ ഉണ്ടാവും.. തീര്‍ച്ച..

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.