2010, ഡിസംബർ 25, ശനിയാഴ്‌ച

Dreamz..

At the crack of dawn,
A new day is born.
The owls yawn.
Baby deer is called a fawn.

Little birds woke,
To each other they spoke,
“Good morning, good morning”
Slowly the sun started shinning
Spreading heat and light,
With all its might.

The cattle moo in the meadows,
Squirrels play in the trees’ shadows,
Little calf jumps around
It’s mother, who is bound.

The farmers’ in the fields,
Busy counting their yields.
And lazybones are still asleep,
Dreaming of bleating sheep.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.