2010, ഡിസംബർ 25, ശനിയാഴ്‌ച

ഒരാളെ വെറുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിലും എത്രനല്ലതാണ് അയാളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നത്...


ഒരാളെ വെറുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിലും എത്രനല്ലതാണ് അയാളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നത്...

1 അഭിപ്രായം:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.