2010, ഡിസംബർ 25, ശനിയാഴ്‌ച

ഞാന്‍ അവളെ പ്രണയിക്കുവാന്‍ പഠിച്ചു....

ഞാന്‍ അവളെ പ്രണയിക്കുവാന്‍ പഠിച്ചു.
പക്ഷെ സ്വന്തമാക്കുവാനും മറക്കുവാനും മാത്രം പഠിച്ചില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.