2013, സെപ്റ്റംബർ 8, ഞായറാഴ്‌ച

ഹോബി

കുറ്റം പറയലല്ലെന്റെ ജോലി
ഒറ്റപ്പെടുമ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ,
ഒറ്റയ്ക്കിരുപ്പതാണെന്റെ ഹോബി.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.