2013, സെപ്റ്റംബർ 6, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അമ്മ..

അമ്മ..
രണ്ടക്ഷരത്തിൽ നിറച്ച അമൃതാണ് അമ്മ

അമ്മ..

1 അഭിപ്രായം:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.