2013, സെപ്റ്റംബർ 10, ചൊവ്വാഴ്ച

യാത്ര പ്രണയമാണ്; നമ്മളും.

എനിക്കല്പ്പദൂരം പോവേണമേറെ,
ഒപ്പമെൻ ഓമനേ നീ ചേരുകില്ലേ..?

സുഖമേറും യാത്രയിൽ-
ചെറു നോവും തോന്നാം,
എന്നാലുമന്യോന്യം സുഖദു:ഖ-
മൊക്കെയുംപങ്കിട്ടെടുക്കാം;
ഒടുവിലെൻ വഴി തീരുവോളം. 
 
വെയിലേറെ കൊള്ളിലും ചെറുതണൽ കാണവേ,
നമുക്കേറെ വിശ്രമം, ആ മരതണലാവാം.

നടവഴി ചെറുചരൽ-
നിൻ- മൃദുപാദം നോവിക്കിൽ,
ഇരുകരം
കൊണ്ടുഞാൻ താങ്ങായിടാം.

പാതിയിൽ വിട്ടു ഞാൻ
പോവില്ല ഓമനേ, നിന്റെ മേനിയിൽ
ചുളിവുകൾ
ഏറിയെന്നാലും.

എനിക്കല്പ്പദൂരം പോവേണമേറെ,
ഒപ്പമെൻ ഓമനേ നീ ചേരുകില്ലേ..?

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.