2013, സെപ്റ്റംബർ 2, തിങ്കളാഴ്‌ച

അറിവ്

മരണം ഒരു സത്യം മാത്രമല്ല; ഒരു അറിവ് കൂടിയാണ്.
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പകർന്നു നല്കുന്ന അറിവ്.

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഒരു ഓര്‍മ്മപെടുത്തല്‍ ,ഒരു ഭയം തുടങ്ങി എല്ലാമാണ് .

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. കുട്ടികൾ വടി ഭയക്കുന്നത് അടി പേടിച്ചാണ്; കാരണം, അടി തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷയാണ്.
   ജനനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ മരണത്തെയും സ്നേഹിക്കുക. നിർഭയം മരണത്തെ ജയിക്കട്ടെ.

   ഇല്ലാതാക്കൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.