2013, സെപ്റ്റംബർ 28, ശനിയാഴ്‌ച

തിരുത്തലുകൾ

എന്നെ തിരുത്തുവാൻ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും,
നിന്നെ തിരുത്തുവതേറെ ഇഷ്ടം.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ഇതാണ് പ്രശ്നം ആദ്യം നമ്മള്‍ നന്നാവണം പിന്നെ സ്വയം നന്നാവണം ...അല്ല ആകെ തെറ്റി അതാണ് പ്രശ്നം :)

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.