2013, നവംബർ 18, തിങ്കളാഴ്‌ച

എന്റെ കൂട്ടുകാർ

ഇല്ലെന്റെ കന്മദം മാറുകില്ലല്ലോ..
ഇല്ലെന്റെ നോവും ശമിപ്പതില്ല.
ഈ നോവും നിലാവും നിഴലുമെന്നൊപ്പം,
കാണും- മരണമെൻ തോഴനാവും വരെ..

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.