2011, ജനുവരി 17, തിങ്കളാഴ്‌ച

കൃഷ്ണയുടെ കളഞ്ഞുപോയ പാവക്കുട്ടി

കൃഷ്ണയ്ക്ക് ഒത്തിരി പാവക്കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു; സുന്ദരികളായ പാവക്കുട്ടികള്‍; അവളും ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരി ആയിരുന്നു; കളഞ്ഞുപോയ അവളുടെ പാവക്കുട്ടിയും ഒരു സുന്ദരി ആയിരുന്നു; അവളുടെ ഒന്നാമത്തെ പിറന്നാളിന് അച്ഛന്‍ വാങ്ങികൊടുത്ത ആ പാവകുട്ടി ഇപ്പോള്‍ എവിടെ ആയിരിക്കും....?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.