2011, ജനുവരി 13, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഇന്നലെകള്‍

ഇന്നലെകളെ നമ്മള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു കടന്നുപോകയാണ്..  അതുപോലെ നാളെകള്‍ ഒരിക്കല്‍ നമ്മളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുപോകും. ഓര്‍ക്കുന്നില്ല ആരും കടന്നുപോകലുകളെ.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.