2014, ഡിസംബർ 13, ശനിയാഴ്‌ച

ലൈഫ് ...

പുഞ്ചിരിയിലൂടെ ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും
വഞ്ചനയിലേക്കൊരു കള്ളനോട്ടം
എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒളിച്ചുവെക്കാറുണ്ട്..

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.