2013, ജനുവരി 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

യാത്ര

എന്നിലെക്കെന്നോ എന്റെ മടങ്ങി പോക്ക് ...
ഇന്നലെയെന്നോ ഞാന്‍ നിനച്ചിരുന്നു . 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.