2013, ജനുവരി 3, വ്യാഴാഴ്‌ച

പ്രണയം

പ്രണയിച്ചു നോവാന്‍ കൊതിക്കുന്നു വെറുതെ..
പ്രണയം ഇത്രയേറെ ചതിച്ചിട്ടും.

1 അഭിപ്രായം:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.