2016, ജനുവരി 19, ചൊവ്വാഴ്ച

സത്യങ്ങൾ മയങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ
അസത്യങ്ങൾ ഊരുചുറ്റാനിറങ്ങും..

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. സത്യം ക്ഷീണിതനും ദരിദ്രനും ആണെങ്കിൽ അസത്യം ശക്തനും സമ്പന്നനും ആണു

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. സത്യം മയങ്ങാതിരിക്കട്ടെ!
    ആശംസകള്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.