2015, ഡിസംബർ 6, ഞായറാഴ്‌ച

നിമിഷകവിത

ചന്തയും ചിന്തയും ഒന്നുപോലായാൽ,
ചിന്തയിൽ ചന്ദനം മണക്കുന്നതെങ്ങിനെ..?

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.