2015, നവംബർ 7, ശനിയാഴ്‌ച

മൃദുദേഹത്തിൽനിന്നും,
മൃതദേഹത്തിലെക്കുള്ള
സഞ്ചാരമാണ് ജീവിതം.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.