2013, ഫെബ്രുവരി 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

അഗ്നിശുദ്ധി

അഗ്നികൊണ്ടവളും ദേഹം കഴുകി ..
ആയിരം കഴുകന്മാര്‍ കൊത്തിയ ദേഹം .
 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.