2011, ഓഗസ്റ്റ് 6, ശനിയാഴ്‌ച

പഴമയുടെ പവിത്രതയും നമ്മുടെ പുതുമയുടെ വലിയ നഷ്ട്ടവും...

ഈ ഇലകുമ്പിളില്‍ കോരിക്കുടിക്കാന്‍ എനിക്ക് ഒരിത്തിരി കഞ്ഞി തരുമോ..?

1 അഭിപ്രായം:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.