2011, ജൂലൈ 6, ബുധനാഴ്‌ച

താളം

ഉര്‍വശിയുടെയും മേനകയുടെയും  ഒക്കെ  കാല്‍ ചിലങ്കയ്ക്  താളം കൊടുത്തത്   ആരുടെ സംഗീതം ആയിരുന്നു...?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.