2013, ജൂൺ 4, ചൊവ്വാഴ്ച

എന്റെ ആകാശം


മാംസഗന്ധം മണക്കുമീ ഭൂമിയിൽ ,
മാംസദാഹം തീർന്ന കഴുകനുണ്ടാവുമോ ...?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.