2012, മേയ് 5, ശനിയാഴ്‌ച

ചില നഷ്ടങ്ങള്‍ അങ്ങിനെയാണ് ..

ചില നഷ്ട്ടങ്ങള്‍ അങ്ങിനെയാണ്.. ഒരിക്കലും തിരിച്ചുകിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാന്‍ കഴിയില്ല;
കാരണം .. അതുചിലപ്പോള്‍ മറ്റൊരാളുടെ ഭാഗ്യമായ് തീര്‍ന്നിരിക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.