2012, ഫെബ്രുവരി 14, ചൊവ്വാഴ്ച

വാഗ്ദാനങ്ങള്‍

ഭൂമിയുടെ വാഗ്ദാനം , എനിക്ക് ആറടി മണ്ണ് .
ഭൂമിക്കു തിരികെ നല്‍കും ഞാനതില്‍  മൂന്നടി മണ്ണ് ...
പാതിനീളമുള്ളോരെനിക്കെന്തിനു ആറടി മണ്ണ് ...?

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.