2011, ഫെബ്രുവരി 23, ബുധനാഴ്‌ച

ബാല്യം

വിരിയാതിരിക്കില്ല കണിക്കൊന്നയും പിച്ചിയും,
വരാതിരിക്കില്ല വസന്തങ്ങളിനിയും;
എന്നാല്‍, ഇനി വരുകില്ലൊരിക്കലുമെന്‍  ബാല്യകാലം .

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഇവിടെ വിനിയോഗിക്കുക.
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായനയാണ് എന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നല്കുന്നത്.
നന്ദി.